O firmie

Firma Geologiczna Felkel & Guś jest spółką z główną siedzibą w Poznaniu i odziałem w Wolsztynie.

Nasz zespół tworzą ludzie energiczni i doświadczeni. Współpracujemy również z wieloma specjalistami z branży budowlanej, projektowej i geologicznej, by móc zaoferować Państwu kompleksowe usługi geologiczne i geotechniczne.

Bliska współpraca z kadrą naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego sprawia, że wszystkie zagadnienie natury geologicznej są przez nas rozwiązywane szybko i kompetentnie.

Firma Geologiczna Felkel & Guś oferuje kompleksowe usługi z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej i hydrogeologii. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju.

Głównym zakresem naszych prac jest badanie ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa posadowienia budynków, konstrukcji ziemnych, podziemnych i nawierzchni drogowych.

Świadczymy usługi w zakresie:

Nasze działania cechuje indywidualne podejście do problemu badawczego w zależności od rodzaju inwestycji oraz terminowość wykonywanych prac.

  Terenowych badań geologicznych i geotechnicznych

 • Wiercenia geotechniczne, ręczne i mechaniczne
 • Sondowania dynamiczne
 • Sondowania rdzeniowe
 • Wykonywanie odkrywek fundamentów
 • Pobieranie próbek gruntu i wód gruntowych do badań laboratoryjnych
 • Dozór i kierowanie pracami geologicznymi

  Geotechniki

 • Opracowywanie dokumentacji geotechnicznych
 • Określanie parametrów geotechnicznych gruntu
 • Geotechniczna obsługa placów budowy
 • Kontrolne badania zagęszczenia podłoża gruntowego podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych, nasypów komunikacyjnych
 • Badania odkształcenia podłoża gruntowego
 • Ocena nośności podłoża gruntowego
 • Odbiory wykopów fundamentowych

  Geologii inżynierskiej

 • Opracowywanie projektów prac geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla wszelkiego rodzaju budownictwa

  Hydrogeologii

 • Opracowywanie projektów prac geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dla ujęć wód podziemnych
 • Projektowanie i wykonywanie piezometrów
 • Opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu i cieków

  Ochrony środowiska

 • Projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących zanieczyszczać wody podziemne
 • Pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań laboratoryjnych na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń

Ofertę naszych usług głównie kierujemy do:

  Biur projektów

 • Obiekty przemysłowe
 • Budynki mieszkalne
 • Ciągi komunikacyjne (drogowe, kolejowe)
 • Sieci podziemne (kanalizacje, wodociągi, gazociągi)

  Przedsiębiorstw budowlanych

 • Wykonawstwo prac ziemnych i fundamentowych

  Deweloperów

 • Zakup nieruchomości pod inwestycje

  Inwestorów, firm i osób prywatnych

 • Zakup działki budowlanej
 • Ujmowanie wód podziemnych
 • Wydobycie złóż kruszywa naturalnego
 • Ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego

  Realizowane tematy dotyczą prac związanych z:

 • obiektami budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego,
 • obiektami użyteczności publicznej, m.in.: drogi, parkingi, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazociągi,
 • oceną stanu środowiska gruntowo-wodnego: systemy monitoringowe m.in.: wokół składowisk odpadów, stacji paliw, terenów zanieczyszczonych,
 • rekultywacja gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi,
 • ustaleniem zasobów ujęć wód podziemnych wraz z kompleksowym postępowaniem w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód,
 • badaniami zagęszczeń nasypów oraz zasypek wykopów po robotach kanalizacyjnych, wodociągowych i telekomunikacyjnych i in.,
 • badaniami nośności warstw konstrukcyjnych dróg oraz podłoża posadzek przemysłowych.

Oferujemy również konsultacje w zakresie:

 • Geologii
 • Geotechniki
 • Hydrogeologii