BADANIA GRUNTU, GEOTECHNIKA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA

W zakresie badania gruntu, badań geotechnicznych i geologii inżynierskiej wykonujemy następujące prace:

 • Badanie gruntu i wód gruntowych (laboratoryjne i terenowe),
 • Obsługa geotechniczna inwestycji budowlanych,
 • Opracowania dokumentacji, opinii i ekspertyz geotechnicznych,
 • Opracowania dokumentacji, opinii i ekspertyz geologiczno – inżynierskich,
 • Wiercenia geologiczne,
 • Sondowania geotechniczne,
 • Badania zagęszczenia gruntu,
 • Badanie nośności podłoża gruntowego,
 • Oznaczenie agresywności wód i gruntów w stosunku do materiałów budowlanych,
 • Projektowanie i wykonywanie odwodnień w trakcie robót budowlanych.
Urządzenie do oceny wskaźnika zagęszczenia Badanie VSS Analiza sitowa
Ugięciomierz dynamiczny ZFG-01
Płyta sztywna VSS
Wytrząsarka do sit

GEOTECHNIKA

Interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki dotycząca zachowania się i badań podłoża gruntowego oraz materiałów gruntowych do celów projektowania, wykonawstwa i kontroli budowli ziemnych i podziemnych, fundamentów konstrukcji budowlanych, nawierzchni drogowych, linii kolejowych, lotnisk, itp.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Dokumentacja powstała na podstawie zespołu czynności badawczych, wykonywanych w celu określenia rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów, ich zmienności, poziomu wody gruntowej oraz stateczności wykopów i nasypów Badania geotechniczne obejmują roboty terenowe nie wywołujące negatywnych zmian środowiska naturalnego, jak małośrednicowe wiercenia geotechniczne , sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometrem i dylatometrem, geofizyczne (bez użycia materiałów wybuchowych), odkrywki fundamentów, wykopy badawcze oraz laboratoryjne określanie cech fizycznych, mechanicznych i chemicznych gruntów i wód gruntowych itp.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Kategoria zagrożenia bezpieczeństwa obiektu wynikająca ze stopnia skomplikowania projektowanej konstrukcji, jej fundamentów i oddziaływań oraz warunków geotechnicznych, mająca wpływ na zaprogramowanie rodzaju i zakresu badań geotechnicznych, obliczeń projektowych i kontroli konstrukcji.

USTALANIE KATEGORII GEOTECHNICZNYCH

Opracowanie programu badań geotechnicznych zależy od ustalenia kategorii geotechnicznej. Program opracowuje się na podstawie materiałów archiwalnych, wizji lokalnych oraz danych o budowli.

W trakcie badań terenowych powinno się potwierdzić ustaloną w programie badań kategorię geotechniczną lub wprowadzić zmiany do programu. W uzasadnionych przypadkach rozpoznanie można wykonywać w kategorii wyższej.

Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej należy uwzględnić:

 • stopień złożoności warunków gruntowych,
 • wielkość budowli i jej koszt,
 • rozkład i sposób przekazywania obciążeń na podłoże,
 • możliwość występowania różnic osiadań,
 • oddziaływanie podłoża na budowlę w zależności od jej sztywności i podatności podłoża, z uwzględnieniem zmian w trakcie budowy,
 • warunki dodatkowe, jak np. agresywne oddziaływanie środowiska na budowlę lub budowli na środowisko, wrażliwość podłoża na odsłonięcie, np. pęcznienie, wysychanie.

Stopnie złożoności warunków geotechnicznych


Proste warunki gruntowe
 • jednorodne, genetyczne i litologiczne równoległe warstwy gruntów dobrej nośności
 • poziom wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia
 • brak niekorzystnych zjawisk geologicznych
Złożone warunki gruntowe
 • niejednorodne, nieciągłe warstwy zmienne wykształcenie genetyczne i litologiczne
 • występowanie warstw gruntów słabych w tym organicznych i nasypów niekontrolowanych
 • poziom wody gruntowej w poziomie posadowienia lub powyżej
 • brak niekorzystnych zjawisk geologicznych (czynnych procesów geologicznych)
Skomplikowane warunki gruntowe
 • występowanie niekorzystnych zjawisk geologicznych (zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne)
 • szkody górnicze
 • obszary delt

KATEGORIE GEOTECHNICZNE

Kategoria I

Obejmuje proste konstrukcje w niewielkich obiektach budowlanych i prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. Badania kategorii I można stosować jedynie przy wstępnie rozpoznanych warunkach gruntowych, niewielkich obiektach i gdy zagrożenie życia i mienia jest małe.

Stosowanie kategorii I jest możliwe tylko w przypadkach zwykłych konstrukcji, gdy występują proste warunki gruntowe, przy czym uwzględniać należy doświadczenia uzyskane z obserwacji sąsiednich budowli.

Przykłady konstrukcji, które mogą być zaliczone do kategorii I:

 • jedno- lub dwukondygnacyjne budynki o prostej konstrukcji i budynki rolnicze przy maksymalnym obciążeniu obliczeniowym na słup równym 250 kN, a na ściany 100 kN/m, na fundamentach bezpośrednich, palowych lub na studniach,
 • ściany oporowe i zabezpieczenia wykopów, gdy różnica poziomów nie przekracza 2 m,
 • płytkie wykopy powyżej zwierciadła wody i niewielkie nasypy do wysokości 3 m.

Liczba punktów badawczych przy badaniach podłoża w kategorii I, w zależności od powierzchni projektowanej zabudowy

Liczba punktów dla powierzchni zabudowy w m2

do 600

od 600
do 1 500

od 1 500
do 5 000

od 5 000
do 20 000

więcej niż
20 000

od 3
do 5

od 5
do 8

od 8
do 12

od 12
do 18

od 5
do 7
na każdy następny ha


Kategoria II

Obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegające szczególnemu zagrożeniu, w prostych lub złożonych warunkach gruntowych przy mało skomplikowanych przypadkach obciążenia. Konstrukcje te są przeważnie projektowane i wykonywane z zastosowaniem powszechnie stosowanych metod.

Przykłady konstrukcji, które mogą być zaliczone do kategorii II:

 • powszechnie spotykane konstrukcje posadowione bezpośrednio, a także na fundamentach płytowych lub palowych,
 • ściany oporowe wyższe niż w kategorii I lub inne konstrukcje oporowe utrzymujące grunt lub wodę,
 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • nasypy i budowle ziemne, poza kategorią I,
 • nawierzchnie lotnisk o sztywnej i podatnej konstrukcji,
 • kotwy gruntowe i inne konstrukcje kotwiące,
 • tunele w twardych niespękanych skałach, nie wymagające pełnej szczelności lub spełnienia innych specjalnych warunków.

Kategoria III

Obejmuje obiekty bardzo duże czy rzadko występujące, wrażliwe na osiadania, konstrukcje w skomplikowanych warunkach gruntowych lub konstrukcje obarczone nadzwyczajnym ryzykiem nawet w prostych lub z łożonych warunkach, obiekty na obszarach działania czynnych procesów geologicznych, czynnych szkód górniczych, konstrukcje zagrażające środowisku.

Konstrukcje, które mogą być zaliczone do kategorii III, nawet w przypadku prostych warunków gruntowych, to:

 • budowle o szczególnie dużych obciążeniach, budynki wysokie,
 • budynki z wielokondygnacjowymi podziemiami,
 • zapory i inne konstrukcje działające w warunkach dużych różnic ciśnienia wody,
 • przejścia komunikacyjne pod drogami o dużym natężeniu ruchu,
 • duże mosty, wiadukty, estakady,
 • fundamenty maszyn o znacznym obciążeniu dynamicznym,
 • skomplikowane konstrukcje nabrzeżne,
 • obiekty zakładów stosujących niebezpieczne substancje chemiczne,
 • głębokie wykopy wykonywane w pobliżu budowli,
 • konstrukcje osłonowe reaktorów jądrowych itp.,
 • tunele w skałach miękkich i spękanych obciążone wodami naporowymi lub wymagające szczelności.

NADBUDOWY I PRZEBUDOWY

W przypadku nadbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, remontu kapitalnego, modernizacji budowli itp., gdy brak jest dokumentacji projektowej wyjaśniającej sposób posadowienia, należy wykonać odkrywki fundamentów pod elementami nośnymi konstrukcji, w takiej liczbie i do takiej głębokości, aby można było wystarczająco dokładnie określić sposób i głębokość posadowienia.

Poza tym do nadbudów i przebudów stosuje się identyczne zasady jak do nowo wznoszonych budowli, podobnie ustalając kategorię geotechniczną i wynikające z niej wymagania.

WIERCENIA

Wiercenia małośrednicowe wykonuje się w celu szczegółowego rozpoznania warunków geotechnicznych w pod łożu gruntowym.

Wiercenia małośrednicowe są otworami o głębokości do 30 m i średnicy otworów do 200 mm. Zasadą jest, że ich wykonanie nie powinno naruszać naturalnych stosunków wodnych ani uruchamiać procesów geologicznych w podłożu.

Wiercenia należy wykonywać w celu:

 • ustalenia profilu przewiercanych warstw jako podstawy do rozpoznania przestrzennej budowy (geometrii) warstw gruntów,
 • ustalenia poziomów występowania i stabilizacji wody gruntowej oraz miąższości warstw wodonośnych,
 • wykonania badań makroskopowych gruntu,
 • pobrania próbek gruntu i wody do badań laboratoryjnych,
 • wykonania sondowań w dnie otworu,
 • wykonania badań presjometrycznych,
 • ułatwienia sondowań przez wykonanie podwiertów.

Wiercenia umożliwiają również wykonanie badań uzupełniających, takich jak:

 • oznaczenie prędkości przepływu wody za pomocą np. próbnego pompowania,
 • instalacja piezometrów w celu obserwacji dynamiki waha ń zwierciadła wody, kierunku przepływu i zmian chemizmu wody,
 • przeprowadzenie badań geofizycznych.

Warunkiem wiarygodności wyników wierceń oraz wyników badań pobranych próbek gruntów jest dobór właściwej metody wykonywania wiercenia i opróbowania w danych warunkach oraz przestrzeganie zasad ogólnych wykonywania wierceń i zasad ustalonych dla wybranej metody.

Dobór metod wiercenia do kategorii geotechnicznej

Kategoria
geotechniczna

Głębokość
m

Średnica
mm

Możliwość
sondowania

Typ wiercenia

I

do 6

do 120

nie wymagana

obrotowe

II i III

do 12

do 150

tak

obrotowe

III i II

do 30

do 200

tak

obrotowe/
obrotowo-
udarowe