BADANIE GRUNTU POD DOMY JEDNORODZINNE

Na dzień dzisiejszy według prawa obowiązującego w Polsce (Prawo budowlane - z dnia 7 lipca 1994 r.) nie ma wymogu wykonania badań geotechnicznych. Projekt budowlany powinien zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w zależności od potrzeb.

W budownictwie precyzyjne badania geotechniczne, wykonane przez specjalistów są coraz bardziej cenione. Pozwalają na uniknięcie problemów w trakcie użytkowania budynku: pękających ścian, zapadających się fundamentów itp. Wiadomo, że ryzyko posadowienia nawet małch budynków jedno- lub dwukondygnacyjnych na nieznanym podłożu może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń konstrukcji. Dlatego też coraz większa grupa projektantów budowlanych oraz architektów zanim zaprojektuje odpowiednie fundamenty wymaga badań geotechnicznych.

Dokumentacja geotechniczna jest zbiorem informacji uzyskanych podczas badań przeprowadzonych w terenie (wiercenia, sondowania, pobór próbek gruntów i wód, pomiar zwierciadła wody gruntowej i in.), które w miarę potrzeb uzupełnia się badaniami laboratoryjnymi (oznaczenie parametrów geotechnicznych gruntu: stopień plastyczności gruntów spoistych, wskaźnik zagęszczenia gruntów niespoistych oraz określenie składu chemicznego wód gruntowych m.in. na agresywność w stosunku do betonu).

Badanie gruntu pod dom jednorodzinny Wiercenie rdzeniowane Pobieranie próbek gruntu
Sonda rdzeniowa RKS z wyciągarką jednosztangową

Dokumentacja geotechniczna zawiera następujące informacje:

  • rodzaje gruntów jakie występują w podłożu naszej działki, ich wzajemne ułożenie, parametry geotechniczne gruntów ze wskazaniem, które grunty są nośne a które nie,
  • głębokość występowania wód gruntowych i ich wpływ na posadowienie budynku oraz realizację robót ziemnych,
  • wnioski i zalecenia wynikające z wykonanych badań dotyczące posadowienia budynku w konkretnych warunkach gruntowo-wodnych.

Wyniki prac terenowych, badań laboratoryjnych oraz obliczeń matematycznych prezentowane są w przejrzysty sposób na profilach i przekrojach geotechnicznych.

Badania geotechniczne pozwalają na zaprojektowanie wzmocnień gruntów które nie maja wystarczających parametrów nośności np. grunty plastyczne, które powodują nierównomierne osiadanie budynku, a w rezultacie jego pękanie, odwodnień w przypadku płytkiego zalegania wód gruntowych, wymiany gruntów, gdy natrafimy na grunty organiczne, które nie są w stanie przenieść nawet małego obciążenia. Czyli pozwalają na uniknięcie dodatkowych kosztów!

Koszt przeprowadzenia badania gruntu pod dom jednorodzinny oraz sporządzenia dokumentacji geotechnicznej jest inwetycją w Państwa bezpieczeństwo.