Obsługa geologiczna budowy, nadzór geotechniczny

Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi.

Badanie zagęszczenia gruntu Odbiory nasypów budowlanych sieci podziemnych
Ugięciomierz obciążany dynamicznie
pomiar zagęszczenia podbudowy pod drogami
Lekka sonda dynamiczna SD-10
badanie zagęszczenia nasypów budowlanychW ramach obsługi geotechnicznej budowy wykonujemy:

  • Badanie modułów odkształcenia pierwotnego i wtórnego i wskaźnika odkształcenia płytą statyczną VSS,
  • Badanie dynamicznego modułu odkształcenia, wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnika zagęszczenia lekką płytą dynamiczną,
  • Określanie stopnia zagęszczenia gruntów rodzimych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych, budowlanych (podsypki, zasypki, obsypki) lekką sondą dynamiczną (DPL) SD-10,
  • Badanie sondą średnią SD-30, sondą ciężką SD-50 i sondą bardzo ciężką SD-63,5,
  • Pobieranie prób gruntu i wód gruntowych do badań laboratoryjnych.

W zakresie obsługi geologicznej budowy prowadzimy następujący zakres prac:

  • Odbiory wykopów fundamentowych,
  • Badanie podłoża gruntowego pod posadzkami oraz nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów i chodników,
  • Określanie nośności gruntów rodzimych i nasypowych (budowlanych) np. pod żurawie dźwigowe,
  • Kontrolne badania zgodności zakładanych warunków gruntowo – wodnych na etapie projektowania z faktycznymi warunkami występującymi w momencie prowadzenia prac budowlanych,
  • Sporządzanie protokołów z pomiarów zagęszczenia zasypek wykopów sieci kanalizacyjnych, wodociągowych itp.
Kontrolne badanie zagęszczenia gruntu Określanie wskaźnika zagęszczenia
Lekka płyta dynamiczna
sprawdzanie zagęszczenia gruntu
Lekka sonda dynamiczna SD-10
badanie zagęszczenia gruntów nasypowychLekka płyta dynamiczna

Zbyt niska nośność i osiadanie podłoża jest często powodem kosztownych szkód w budownictwie drogowym, ziemnym i wodno-kanalizacyjnym. Można temu zapobiec i jednocześnie obniżyć koszty budowy przez świadomie sterowane i kontrolowane prace zagęszczeniowe.

Idealnie do tego nadaje się lekka płyta dynamiczna, która w bardzo krótkim czasie określa zagęszczenia gruntu i automatycznie zapisuje wszystkie istotne dane.

Po położeniu płyty na badane podłoże gruntowe wykonywane są trzy uderzenia próbne. Następnie ustala się po przez trzy uderzenia pomiarowe dynamiczny moduł odkształcenia podłoża (EVD). Daje on pogląd na zagęszczenie badanego gruntu.

Lekka płyta dynamiczna umożliwia wykonywanie kontroli zagęszczenia z jej udokumentowaniem oraz sterować i udoskonalać roboty zagęszczeniowe. Jednocześnie zostaje podwyższona jakość wykonawstwa i unika się szkód związanych z osiadaniem.


Płyta sztywna VSS

Płyta VSS służy do szybkiego zdiagnozowania parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego w badaniach in situ. Pozwala na sprawdzenie odkształceniowych i wytrzymałościowych cech wierzchniej warstwy podłoża gruntowego. Aparatura VSS umożliwia określenie pierwotnego modułu odkształcenia EV1 i wtórnego modułu odkształcenia EV2 oraz wskaźnika odkształcenia I0. Badanie polega na pomiarze odkształceń pionowych badanej warstwy podłoża gruntowego pod wpływem nacisku statycznego wywieranego za pomocą stalowej okrągłej płyty. Nacisk na płytę wywierany jest za pośrednictwem dźwignika hydraulicznego. Płyta VSS jest szczególnie przydatna do badania zagęszczenia powierzchni podatnych oraz podłoża drogowego.